Работилница бр.8 од летната спелео школа, м-р Билјана Гаревска, Природо научен музеј на Македонија “Спелео палеонтологија”

На ден 12.08.2021 година со почеток од 17 часот, учесниците на летната спелеолошка школа имаа можност да се запознаат со палеонтологијата и спелео палеонтологијата благодарение на м-р Билјана Гаревска, од Природо научен Музеј на Македонија

На работилницата учествуваа 12 учесници кои се дел од летната спелео школа.

Голема благодарност до м-р Билјана Гаревска за одвоеното време и поддршка за летната спелео школа!

Наредната и последна работилница од летната спелео школа, Биоспелеологија – проф.др Славчо Христовски од Институтот за биологија при ПМФ, ќе се одржи на 19.08.2021 со почеток од 17ч.

Ве очекуваме сите!!!

#ursusspeleos#exploringmacedonia#speleology#speleoschool#slatinskiizvor#yearofkarst2021#летнаспелеошкола#урсусспелеос#слатинскиизвор

Летна спелеолошка школа 2021 – клучни показатели

Истражувачкото друштво „Урсус спелеос“ од Скопје и Споменикот на природа „Слатински Извор“, во рамките на годишните програми, во периодот од Јули до Август 2021 година организираа прва онлајн летна спелеолошка школа наменета за членовите на ИДУС, невладини организации и останати институции кои што работат на полето на заштитата на животната средина, пештери, карст итн.

Во период од јули до август 2021 за учество на летната спелеолошка школа се пријавија 37 учесници од:

1. Истражувачко друштво „Урсус спелеос“ – 15 лица

2. Спелеонуркачки клуб Врело – 1 лице

3. Истражувачко друштво на студенти биолози – 6 лица

4. Истражувачко здружение на студенти географи „Природник“ – 1 лице

5. НУ Археолошки музеј на Република Северна Македонија – 1 лице

6. Општина Ресен, Сектор за животна средина – 1 лице

7. Институт за географи при ПМФ Скопје – 1 лице

8. Општина Вевчани, ПЕД Закамен – 1 лице

9. Алпинистички Клуб “Матка” – 1 лице

10. Еколошко друштво „Треска“ – Македонски Брод – 7 лица

11. Маврово 365 – 2 лица

9те тематски работилници беа реализирани од страна на 12 предавачи од Македонија, Словенија, Србија и Хрватска:

1. Работилница број 1: Основи на спелеологијата и карстот во РСМ (д-р Билјана Гичевски, ИД Урсус Спелеос)

2. Работилница број 2:

– Законска регулатива за заштита на спелеолошките објекти во РСМ (Владо Атанасовски – Министерство за заштита на животна средина и просторно планирање на РСМ)

– Позитивни практики за заштита на природата, Споменик на природа Слатински Извор (Рате Савев, Еколошко Друштво „Треска“ Македонски Брод)

3. Работилница број 3: Спелеолошка опрема и спелеолошки техники (Ales Strazar, Drustvo za raziskovanje jam – Simon Robic, Domzale, Slovenia)

4. Работилница број 4:

– Безбедност, ризици и движење во пештери (Marko Rakovac, Komisija za speleologiju Hrvatskog planinarskog saveza, Hrvatska)

– Спелео фотографија и снимање (Tomaz Grdin, Jamarski klub Novo Mesto, Slovenia)

5. Работилница број 5: Скицирање на пештери и пропасти (Nemanja Milosavljevic – Planinarsko Speleoloshki klub Dvig, Srbija)

6. Работилница број 6: Прва помош на терен (Антонио Додевски, Планинска Спасителна Служба при Црвен крст Охрид)

7. Работилница број 7: Спелео нуркање (Гоце Димитриевски, Игор Петрушевски, Спелеонуркачки клуб Врело)

8. Работилница број 8: Спелео палеонтологија (м-р Билјана Гаревска, Природо научен Музеј на Македонија)

9. Работилница број 9: Биоспелеологија (проф.д-р Славчо Христовски, Прирордно математички факултет Скопје, Институт за Биологија)

Летната онлајн спелеолошка школа се организираше во рамките на одбележувањето на 2021 година – Меѓународна година на заштитна на карстот и пештерите!

Голема благодарност до сите учесници и предавачи, финалниот дел и теренската посета на пештерата Шпела Бозгуни како и доделувањето на сертификатите дополнително ќе го најавиме!

#ursusspeleos#exploringmacedonia#speleology#speleoschool#slatinskiizvor#yearofkarst2021#летнаспелеошкола#урсусспелеос#слатинскииз

Крај на теоретскиот дел на првата летна онлајн спелеолошка школа

На ден 19.08.2021 година го имавме последното предавање од летната спелеолошка школа насловено „Биоспелеологија“, благодарение на нашиот пријател проф. д-р Славчо Христовски од Институтот за биологија при ПМФ.

Преку оваа работилница за Биоспелеологија, 14 учесници на летната спелеолошка школа имаа можност да се запознаат со живиот свет во пештерите, екологијата на пештерските животни, загрозените видови а воедно се дискутираше како спелеолозите може да помогнат на биолозите во истражување и заштита на пештерските екосистеми и биодиверзитет.

Голема благодарност до проф.д-р Славчо Христовски за вклучување и поддршка на летната спелеолошка школа!

Наскоро Ве очекуваме сите на терен!

#ursusspeleos#exploringmacedonia#speleology#speleoschool#slatinskiizvor#yearofkarst2021#летнаспелеошкола#урсусспелеос#слатинскиизвор

Летна спелеолошка школа – Работилницa бр.7

На ден 05.08,2021 година ја спроведовме седмата од планираните 9 работилници од летната спелеолошка школа

Работилницата беше насловена:

  • Спелео нуркање – Игор Петрушевски и Гоце Димитриевски од Спелео нуркачки клуб Врело од Скопје

На работилницata учествуваа вкупнo 10 учесници.

За време на работилницата реализирана од страна на нашите пријатели од СНК Врело, учесниците имаа можност да се запознаат со основите на спелео нуркањето, техничката подготовка, каква опрема се користи а воедно можеа да се запознаат и со резултатите од истражувањата на СНК Врело во изворот Коритиште како и странски експедиции.

Од дискусиите и разменувањето на идеи и искуства, произлегоа неколку идеи пред се за соработка во делот на биологијата и подводните истражувања, поточно вклучување на млади истражувачи биолози во активностите на СНК Врело со цел унапредување на науката во Македонија.

Голема благодарност до Игор и Гоце за вклучување и поддршка во реализација на летната спелеолошка школа.

Оваа работилница ја посветивме на за жал препрано починатиот претседател на СНК Врело и наш пријател, Киро Ангелески кој посебно се радуваше и промовираше меѓуклубска соработка за унапредување на спелеологијата!

Наредната работилница во рамките на летната спелеолошка школа ќе биде „Спелео палеонтологија“ (м-р Билјана Гаревска, Природо научен музеј на Македонија). Истата ќе се одржи на 12.08.2021 година со почеток од 17 часот.

Летна спелеолошка школа – Работилници бр.5 и бр.6

Денес, на ден 22.07,2021 година реализиравме уште 2 од планираните 9 работилници од летната спелеолошка школа

Денешните работилници беа насловени:

  • Скицирање на пештери и пропасти (Nemanja Milosavljevic – Planinarsko Speleoloshki klub Dvig, Srbija)
  • Прва помош на терен (Антонио Додевски, раководител на Планинската Спасителна Служба при Црвен крст Охрид)

На денешните работилници учествуваа вкупнп 17 учесници.

За врема на првата работилница реализирана од страна на предавачот од Србија, имавме можност да се запознаеме со основите мерењето на пештери и пропасти, начин на подготовка на скица (профил и план), каква опрема треба да се има, различните начини на организирање на скицирање како и можноста за користење на најразлични софтверски решенија.

За врема на втората работилница, учесниците имаа можност да се запознаат со практични совети за укажување на прва помош на терен, проценката на состојбата, управувањето со состојбата како и важноста на правилно укажување на прва помош и психосоцијална поддршка. Воедно учесниците имаа можност да се запознаат и делумно со начинот на фукнционирање и можностите за поддршка од страна на Планинската спасителна служба при Црвен крс Охрид.

Од дискусиите и разменувањето на идеи и искуства, произлегоа неколку идеи пред се за соработка на полето на истражување и скицирање на пештери заедно со нашите пријатели спелеолози од Србија како и можноста за посета на Центарот на Планинската спасителна служба при Црвен крст Охрид за практично пробување и увежбување на спелеолошки техники, прва помош и вмрежување за зголемување на безбедноста во outdoor активностите.

Голема благодарност до Немања и Антонио за вклучување и поддршка во реализација на летната спелеолошка школа.

Наредната работилница во рамките на летната спелеолошка школа ќе биде „Спелео нуркање“ (Гоце Димитриевски, Игор Петрушевски, Спелеонуркачки клуб Врело). Истата ќе се одржи на 05.08.2021 година со почеток од 17 часот.

Летна спелеолошка школа – Работилница бр.4

Денес, на ден 08.07,2021 година ја реализиравме четвртата од планираните 9 работилници од летната спелеолошка школа!

Четвртата работилницата беше составена од две презентации кои беа насловени:

  • Спелео фотографија и снимање (Tomaz Grdin, Jamarski klub Novo Mesto, Slovenia)
  • Безбедност, ризици и движење во пештери (Marko Rakovac, Komisija za speleologiju Hrvatskog planinarskog saveza, Hrvatska)

На денешната работилница учествуваа 17 учесници.

Од првата презентација која беше фокусирана на спелео фотографијата, имавме можност да се запознаеме со основите на подготовка, организација и начини на реализација на успешно фотографирање во пештера, користење на светло, tips and tricks за содржина на фотографија како и опрема која може да се искористи (трипод, видови на фотоапарати, објективи, блицови итн.). Во рамките на втората презентација, учесниците имаа можност да се запознаат со начинот на движење во пештери и пропасти, безбедноста и ризиците (објективни, субјективни и од техничка природа), како да ги избегнеме, како да се справиме со нив и како да реагираме доколку се случи нешто. Овие активности учесниците ќе имаат можност практично да ги пробаат по завршување на онлајн спелеолошката школа, под водство на инструктори од Истражувачкото друштво „Урсус спелеос“.

Голема благодарност до Томаш Грдин и Марко Раковац за вклучување и поддршка во реализација на летната спелеолошка школа.

Наредната работилница во рамките на летната спелеолошка школа ќе биде „Скицирање на пештери и пропасти“(Nemanja Milosavljevic – Planinarsko Speleoloshki klub Dvig, Srbija). Истата ќе се одржи на 15.07.2021 година со почеток од 17 часот.

Летна спелеолошка школа – Работилница бр.3

Денес ја реализиравме третата од планираните 9 работилници од летната спелеолошка школа!

На работилницата насловена „Спелеолошка опрема и спелеолошки техники“ реализирана од страна на нашиот пријател и инструктор за спелеологија, Ales Strazar, Drustvo za raziskovanje jam – Simon Robic, Domzale, Slovenia имавме можност да дознаеме каква опрема треба да поседува спелеолог и како истата да ја користи со помош на спелеолошки техники. На денешната работилница учествуваа 20 учесници.

Дознавме нешто повеќе за какви комбинезони се користат во спелеологијата, заштитни шлемови, појаси, опрема за техника на единечно јаже како и нејзино одржување и карактеристики. Во делот на спелеолошките техники, можеше да се разгледаат техники кои се користат во пропасти, поставување на сидришта, јазли како и правилни начини на користење на истите. Овие техники, заедно со опремата, учесниците ќе имаат можност практично да ги пробаат по завршување на онлајн спелеолошката школа, под водство на инструктори од Истражувачкото друштво „Урсус спелеос“ на претходно подготвен полигон за вежбање а потоа и директно во пештера.

Голема благодарност до Алеш Стражар за вклучување и поддршка во реализација на летната спелеолошка школа.

Наредната работилница во рамките на летната спелеолошка школа ќе биде составена од 2 дела, поточно Безбедност, ризици и движење во пештери (Marko Rakovac, Komisija za speleologiju Hrvatskog planinarskog saveza, Hrvatskа) и Спелео фотографија и снимање (Tomaz Grdin, Jamarski klub Novo Mesto, Slovenia). Истата ќе се одржи на 08.07.2021 година со почеток од 17 часот.

Летна спелеолошка школа – Работилница бр.2

Во текот на денешниот ден, 17.06.2021 година, се одржа втората работилница од летната спелеолошка школа.

За време на работилницата се разработуваа следните теми:

– Законска регулатива за заштита на спелеолошките објекти во РСМ ( Владо Атанасовски – Министерство за заштита на животна средина и просторно планирање на РСМ)

– Позитивни практики за заштита на природата, Споменик на природа Слатински Извор (Рате Савев, Еколошко Друштво „Треска“ Македонски Брод)

За време на работилницата, поточно за време на првата презентација од страна на претставникот на Министерството за животна средина и просторно планирање на РСМ учесниците имаа можност подетално да се запознаат со законската регулатива за заштита на спелеолошките објекти во Македонија, какви мерки треба да се превземат, процедурите за заштита и за научни истражувања како и со тоа кои спелеолошки објекти во Македонија се прогласени за заштитени подрачја.

За врема на втората презентација, од страна на претставникот на Еколошкото Друштво „Треска“ – Македонски Брод, учесниците имаа можност да се запознаат со активностите на Еколошкото Друштво „Треска“ Македонски Брод како и со позитивната практика на заштита на спелеолошки објект (проектни активности, еколошки патроли, мониторинг и истражувачки активности, партнерски соработки итн.), Споменикот на природа „Слатински Извор“, најдолгата пештера во Македонија која е на Привремената листа за заштита на УНЕСКО како и за соработката помеѓу невладиниот сектор и државните институции.

На работилницата број 2 учествуваа 17 учесници кои се пријавени на летната спелеолошка школа.

По завршување на работилницата, во времето предвидено за прашања и дискусии се споделуваа искуства од делот на заштита на пештерите, проблеми, предизвици и предлог идеи за соработки.

Голема благодарност до Министерството за животна средина и просторно планирање – Сектор природа како и до Еколошкото друштво „Треска“ – Македонски Брод за вклучување и поддршка за реализација на летната спелеолошка школа.

Повеќе за Законската регулатива за заштита на спелеолошки објекти во Македонија – https://ursusspeleos.org.mk/speleologija/prirachnik-za-speleologija/zakonska-regulativa/

Повеќе за Споменик на природа „Слатински Извор“ – https://ursusspeleos.org.mk/spomenik-na-priroda-slatinski-izvor/

Наредната работилница ќе се одржи на 24.06.2021 година со почеток од 17 часот.

Летна спелеолошка школа – Работилница бр.1: Основи на спелеологијата и карстот во РСМ

На ден 03.06.2021 година започна Летната спелеолошка школа со работилницата бр.1: Основи на спелеологијата и карстот во РСМ реализирана од страна на д-р Билјана Гичевски, Истражувачкото друштво „Урсус Спелеос“. Летната спелеолошка школа е во рамките на одбележувањето на 2021 година – Меѓународната година на карстот и пештерите.

На спелеолошката школа се пријавени 35 учесници од ИДУС, Спелеонуркачки клуб Врело, Истражувачко друштво на студенти биолози, Истражувачко здружение на студенти географи „Природник“, НУ Археолошки музеј на Република Северна Македонија, Општина Ресен, Сектор за животна средина, Институт за географи при ПМФ Скопје, Општина Вевчани, ПЕД Закамен, Алпинистички Клуб “Матка” и Еколошко друштво „Треска“ – Македонски Брод.

На денешната работилница учесниците имаа можност подетално да се запознаат со карстот, подземните карстни форми, спелеогенеза, карстна хидрографија, пештерски украси, карстот и истражувањата во Македонија како и со Студијата на случај – Слатински Извор, заштитено подрачје во Македонија кое е под управување на Истражувачкото друштво Урсус спелеос. По завршување на работилницата, во времето предвидено за прашања и дискусии се споделуваа искуства од истражувања на пештерите, безбедност, ризици, кои пештери се погодни за посета како и многу други интересни податоци.

Се гледаме на наредната работлница на 17.06.2021 година!

2021 – Меѓународна година на карстот и пештерите

Македонија на мапата на одбележување на 2021 година, Меѓународната година на карстот и пештерите!

Повеќе од 196 спелеолошки федерации, сојузи, национални паркови, гео паркови, невладини организации и спелеолошки клубови од целиот свет 2021 година ја одбележуваат како година на карстот и пештерите.Работилници, обуки, изложби, предавања, конференции и многу други настани со цел подигнување на свеста за заштита на карстот и пештерите.

Летната онлајн спелеолошка школа во Македонија организирана од страна на Истражувачкото друштво „Урсус спелеос“ е вметната во рамките на настаните за одбележување на оваа година, а ИД „Урсус спелеос“ како организација партнер.

Повеќе информации на: http://iyck2021.org/