Уште еден успешно завршен проект!

Заклучно со завршувањето на месец Август 2022, тимот на Истражувачкото друштво „Урсус спелеос“ и Споменикот на природата „Слатински Извор“ успешно го реализираше проектот „Воспоставување на ефикасен механизам за одговор на пожари во Споменик на природата Слатински Извор“, поддржан од Еко Свест, WWF Adria и СИДА, Шведската агенција за развој и соработка!

Во времетраење од 6 месеци, Истражувачкото друштво „Урсус спелеос“ и Споменикот на природата „Слатински Извор“ успешно ги реализираа планираните активности, а дел од клучните показатели се следните:

  • 21 лице, претставници на државни институции, образовни институции, невладини организации и локално население, обучени за логистичка поддршка и гаснење на шумски пожари во Македонски Брод
  • Набавени 10 противпожарни метли и 10 противпожарни лопати за гаснење на шумски пожари за потребите на Територијалната противпожарна единица во Македонски Брод
  • Над 16 државни институции, образовни институции, невладини организации и приватни фирми вклучени во процесот на вмрежување и градење на капацитетитe во Македонски Брод
  • 35 621 лице, опфатени преку едукативна онлајн кампања за превенција и заштита од шумски пожари (facebook, instagram, twitter) во период од Јули до Август 2022 година
  • Подготвен 1 акциски план за едукација и превенција од шумски пожари на територија на Споменик на природата „Слатински Извор“

Продолжуваме и понатаму во активностите за заштита на животната средина и адаптација кон климатските промени!

Повеќе за проектот можете да прочитате на нашата веб страна www.ursusspeleos.org.mk!

Активноста е реализирана во рамките на проектот Заштитени подрачја за природата и луѓето, имплементиран од WWF Adria со поддршка на СИДА, Шведската агенција за развој и соработка

Содржината и ставовите изразени тука се на авторите и не ги отсликуваат ставовите на СИДА

Eko-svestWWF Adria

#ursusspeleos#slatinskiizvor#wwfadria#ekosvest#nature#урсусспелеос#слатинскиизвор#пожари#превенција