Eлаборати, студии, публикации и едукативно информативни материјали

Студија за валоризација на природните вредности на Повеќенаменско подрачје Јасен


Монографија за пештерата Слатински Извор


Студија за валоризација на геоморфолошки и спелеолошки вредности на Споменикот на природа Слатински Извор


Предлог препораки за посета на пештери и пропасти за време на КОВИД19 (македонски јазик)


Предлог препораки за посета на пештери и пропасти за време на КОВИД19 (англиски јазик)


Постер за пештери и лилјаци во Национален парк Галичица (за основно училиште)


Постер за пештери и лилјаци во Национален парк Галичица (за градинка)


Флаер за промоција на пештери и лилјаци во Национален парк Галичица


Статут на Истражувачко друштво „Урсус спелеос“


Закон за прогласување на пештерата Слатински Извор за Споменик на природата


Едукативен флаер за Споменик на природата „Слатински Извор“


Студија за пропаст Јасика


Туристичка валоризација на Повеќенаменско подрачје Јасен


Студија за пропаст СРТ

Годишни програми и извештаи

1.Годишен извештај за работата на Истражувачкото друштво Урсус спелеос и Споменик на природата „Слатински Извор“ за 2020 година


2.Годишна програма на Истражувачкото друштво „Урсус спелеос“ и Споменикот на природата „Слатински Извор“ за 2021 година


3.Годишен извештај за работата на Истражувачкото друштво Урсус спелеос и Споменик на природата „Слатински Извор“ за 2021 година


4.Годишна програма на Истражувачкото друштво „Урсус спелеос“ и Споменикот на природата „Слатински Извор“ за 2022 година