Повеќе информации за законската регулатива можете да најдете на веб страната на Министерството за животна средина и просторно планирање,  https://www.moepp.gov.mk/  а дополнителни информации можете да најдете и на следните линкови: