Е-спелео прирачник


  • Поддржан од: Федерација на планинарски спортови на Македонија
  • Временска рамка: 2009-2010 година
  • Партнери: /
  • Област: Животна средина, спелеологија

Краток опис:

Проектните активности и резултати вклучуваа подготовка на Е-спелео прирачник кој ќе биде составен од 2 дела, поточно, научен дел во кој ќе бидат прикажани едукативни информации во врска со карстот, пештерите, пропастите, пештерските украси како и биодиверзитетот поврзан со карстот, а во вториот дел, ќе бидат прикажани спелеолошки техники, опрема, безбедност и ризици итн.

Линк до документ: /