Студија за пропаст Срт


  • Поддржан од: Повеќенаменско подрачје Јасен
  • Временска рамка: 2007-2008 година
  • Партнери: /
  • Област: Животна средина

Краток опис:

Проектните активности во рамките на подготовката на Студијата за пропаста Срт на подрачјето на Повеќенаменското подрачје Јасен, опфатија теренски активности за истражување на пропаста, научно истражувачки дејности, скицирање како и анализа на добиените податоци за подготовка на Студија за пропаста Срт.

Линк до документ: Студија за пропaст Срт