Туристичка валоризација на Повеќенаменско подрачје Јасен


  • Поддржан од: УНДП
  • Временска рамка: 2010 година
  • Партнери: /
  • Област: Животна средина, Туризам

Краток опис:

Во рамките на проектните активности, се подготви Туристичка валоризација на повеќенаменското подрачје Јасен која опфати: просторни аспекти, постоечка инфраструктура, рецептивни капацитети, постоечки објекти и капацитети за сместување, посетеност, туризам (планински, алпинистички, велосипедски, спелеолошки, зимско спортски, езерски и речен, риболовен, рафтинг, ловен итн.), методи на развој на туризмот како и придобивки од развојот.

Линк до документ: Туристичка валоризација на Повеќенаменско подрачје Јасен