Монографија за пештерата Слатински Извор


  • Поддржан од: Министерство за култура – Управа за заштита на културното наследство
  • Временска рамка: 2013 година
  • Партнери: /
  • Област: Животна средина

Краток опис:

Монографија за пештерата Слатински Извор е изработена во рамките на книжевниот проект „Публикации за најзначајните вредности од културното и природното наследство“, со финансиска подршка од Министерство за култура – Управа за заштита на културното наследство. Целта на проектот е изработка на научно-популарен текст за најдолгата изворска пештера во Р.Македонија. Резултатите произлегоа од повеќегодишните истражувања на спелеолошките карактеристики на пешерата која се наоѓа на Привремената листа на заштита на културното наследство на УНЕСКО. Активностите подразбираа теренски и кабинетски истражувања. Краен продукт беше изработка на документ именуван како Монографија за пештерата Слатински Извор.

Линк до документ: Монографија за пештерата Слатински Извор