Програма за зачувување на природата во Македонија – Фаза 2, компонента: Воспоставување и тестирање на механизам за плаќање на екосистемски услуги


  • Поддржан од: Швајцарската агенција за развој и Министерството за животна средина и просторно планирање на РМ
  • Временска рамка: 2018-2019 година
  • Партнери: ПЗП Фармахем (координатор), HELVETAS (партнер)
  • Област: Животна средина

Краток опис:

Во втората фаза од Програмата (јануари 2017 година – декември 2020 година), активностите беа насочени кон:

  • Зајакнување на капацитетите на сите нивоа за ефективна примена на националното законодавство за зачувување на природата и интегрирано управување со природните ресурси;
  • Примена на регионален пристап во зачувување на природата и орджливо управување со природните ресурси во Брегалничкиот регион;
  • Поддршка на населението и МСП од Брегалничкиот регион за развивање понуда на производи и услуги во делот на земјоделство и туризам, кои имаат еколошки практики и се добиени со примена на принципи на социјална инклузија.

Линк до документ: /