Спелеолошките објекти како дел од глобалното информирање


  • Поддржан од: Спелеолошка Федерација на Македонија и Фондација Е – Македонија
  • Временска рамка: 2007-2008 година
  • Партнери: ПСК Златоврв Прилеп, ПСД Орле Кавадарци, СД Пеони Скопје, СФМ (координатор)
  • Област: Животна средина

Краток опис:

Проектот во кој ИДУС се јавува како партнер и реализатор на активностите од Спелеолошката Федерација на Македонија, имаше за цел собирање на податоци и нивно систематизирање, изработка на дата база на пештери и пропасти, зголемување на бројот на спелео истражувачи, изработка на веб страна на СФМ како и афирмација на спелеологијата.

Линк до документ: /