Студија за пештерите како туристичка дестинација во Република Македонија


  • Поддржан од: Министерство за економија на РМ
  • Временска рамка: 2018-2019 година
  • Партнери: Факултет за туризам и угостителство Охрид (координатор)
  • Област: Животна средина, природни ресурси

Краток опис:

Изготвување на студија за пештерите како туристичка дестинација во Република Македонија. Студијата е составена од општи туристички вредности на пештерите, Меѓународни насоки за развој и управување со пештерите, осврт и заштита на пештерите и карстот во Република Македонија, потенцијални учесници во туристичкото користење на пештерите во Република Македонија, преглед и состојба на пештерите во Република Македонија, потенцијални туристички пештери во Македонија и начин на нивно користење и вклучување во туристичката понуда, Мерки и препораки за понатамошни активности како и Мерки и препораки за усогласување на законската регулатива.

Линк до документ: /