Студија за пропаст Јасика


  • Поддржан од: Повеќенаменско подрачје Јасен
  • Временска рамка: 2010-2011 година
  • Партнери: /
  • Област: Животна средина

Краток опис:

Во рамки на подготовка на Студијата, направени се биоспелеолошки и физичко географски истражувања а воедно е анализирана и употребната вредност на пропаста. При утврдување на употребната вредност или намената на пропаста Јасика е користена класификацијата за намена на спелеолошките објекти од Студијата за заштитна на природното наследство за Просторниот план на Република Македонија (1999). Истата може да биде: научно истражувачка, студиско демонстративна, образовно воспитна, културна, рекреативна, еколошка и стопанска.

Линк до документ: Студија за пропаст Јасика