Заштита на пределот во Преспанскиот Басен


  • Поддржан од: УНДП/ГЕФ и Македонско Еколошко Друштво
  • Временска рамка: 2012 година
  • Партнери: Македонско Еколошко Друштво
  • Област: Животна средина

Краток опис:

Главна цел на проектот е вклучување на цели и приоритети за управување со екосистемите во практиките и политиките на производствениот сектори.

Експертскиот тим на ИДУС беше вклучен во подготовка на истражување и акциски план за заштита на пештерите и лилјаците во Преспанскиот басен, вклучувајќи идентификација на закани за пештерите во Преспанскиот регион и активности за заштита како и значењето на пештерите во Преспа.

Линк до документ: Албум со фотографии