Едукативен флаер за пештери и лилјаци во Национален парк Галичица

Во рамките на проектот „Развој на едукативни ресурси за заштита на пештерите и лилјаците во Националниот парк Галичица” кој е поддржан од страна на PONT/CEPF, како активност која беше одговорност на проектниот партнер Истражувачко друштво „Урсус спелеос“, се подготви едукативен флаер за пештерите и лилјаците во Националниот парк Галичица. Едукативниот флаер ќе биде на располагање на Националниот парк Галичица во реализација на едукативни посети и подигнување на свест за заштита на пештерите и лилјаците.

Проектот е поддржан од:

Prespa Ohrid Nature Trust – PONT

CEPF Mediterranean Basin Hotspot Program

#црвенкрстохрид#урсусспелеос#екологик#велоучилишта#националенпаркгаличица#pont

#cepf#пештери#лилјаци

Exploring Society “Ursus Speleos” //\\ Истражувачко Друштво “Урсус Спелеос”

Eco – Logic

National Park Galicica

Црвен крст Охрид