Едукативен постер за пештери и лилјаци во Национален парк Галичица (наменет за возрасна група на деца од градинка)

Во рамките на проектот „Развој на едукативни ресурси за заштита на пештерите и лилјаците во Националниот парк Галичица” кој е поддржан од страна на PONT/CEPF, како активност која беше одговорност на Истражувачкото друштво „Урсус спелеос“, се подготви едукативен постер за пештерите и лилјаците во Националниот парк Галичица, наменет за возрасна група на деца од градинка.

Проектот е поддржан од:
Prespa Ohrid Nature Trust – PONT
CEPF Mediterranean Basin Hotspot Program

#црвенкрстохрид#урсусспелеос#екологик#велоучилишта#националенпаркгаличица#pont#cepf#пештери#лилјаци

Exploring Society “Ursus Speleos” //\\ Истражувачко Друштво “Урсус Спелеос”
Eco – Logic
National Park Galicica
Црвен крст Охрид