17 април – меѓународниот ден на лилјаците

Во рамките на Меѓународната година на пештерите и карстот, но и по повод одбележување на 17 април, меѓународниот ден на лилјаците, ви го споделуваме видеото за пештерската фауна во Споменик на природа “Слатински Извор” подготвено заедно со експертите за пештерска фауна Марјан Комненов и Александар Стојанов

Видео продукција: Александар Стојаноски, ИД Урсус Спелеос

Проект „Заштита и промоција на ендемското пештерско ракче и глобално загрозениот лилјак мал потковичар во пештерите во СП „Слатински Извор“ – финансиран од ГЕФ ПМГ и ИД „Урсус спелеос“

#slatinskiizvor#ursusspeleos#урсусспелеос#cavefauna#пештерскафауна#natureprotection#gefpmg