Денес го одбележуваме 22 март, Меѓународниот ден на водата

Климатските промени но и загадувањето и притисокот врз изворите на вода предизвикано од човекот, во иднина ќе предизвикаат сериозен проблем и дефицит на чиста вода за пиење.

Нашиот главен град Скопје се снабдува со вода за пиење од карстен извор (Рашче) a и други поголеми градови во државата се водоснабдуваат од карстни извори.

Во групата на карстни извори е и Слатински Извор. Тој претставува влез за истоимената пештера која е најдолга пештера во Македонија,

Пештерата Слатински Извор е прогласена за Споменик на природа и се наоѓа на Привремената листа за заштита на УНЕСКО.

#WorldWaterDay#iyck2021#karst#caves#ursusspeleoes#slatinskiizvor#univerzitetgocedelchev#biljanagichevski#igoraleksov

‘Goce Delcev’ University – Stip (Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип)