Дали знаете дека? (Објава бр.1)

Онлајн кампања „Подигнување на свест за превенција и заштита од шумски пожари“

Истражувачкото друштво „Урсус спелеос“ и заштитеното подрачје Споменик на природата „Слатински Извор“ во месеците јули и август 2022 година, ќе реализираат едукативна онлајн кампања на социјалните мрежи со цел подигнување на свеста за превенција и заштита од шумските пожари.

Во рамки на објавите на социјалните медиуми, јавноста ќе има можност да се запознае со факти за шумските пожари, начини на превенција, како да се подготвиме за можна појава на шумски пожари и како да реагираме во случај на шумски пожари.

Активноста ќе се реализира во соработка со граѓани, учесниците на тренинзите во рамките на проектот како и институциите и засегнатите страни од Општина Македонски Брод

WWF AdriaEko-svest

Активноста е реализирана во рамките на проектот Заштитени подрачја за природата и луѓето, имплементиран од WWF Adria со поддршка на СИДА, Шведската агенција за развој и соработка

Содржината и ставовите изразени тука се на авторите и не ги отсликуваат ставовите на Sida

#ursusspeleos#slatinskiizvor#wwfadria#ekosvest#nature#урсусспелеос#слатинскиизвор#пожари#превенција