Дали знаете дека? (Објава бр.2)

Дали знаете дека?

Нашата држава ја карактеризираат два вида на пожари: шумски – карактеристични за летниот период и урбани пожари – во населените места кои се јавуваат како резултат на стара или неисправна електрична инсталација или несоодветно управување со лесно запаливи материјали

Фотографијата е од сопствената дата база на ИД Урсус спелеос и е фотографирана за време на шумски пожар во заштитеното подрачје Споменик на природата Слатински Извор.

Повеќе за шумските пожари и нивните ефекти, можете да прочитате на:

http://www.mkdsumi.com.mk/zasumite.php?page=3&s=8

https://doma.edu.mk/…/pricini-za-sumski-pozari-i…/

https://www.dzs.gov.mk/fire

http://www.unfccc.org.mk/…/Forestry_final_MK%20so%20CIP…

Активноста е реализирана во рамките на проектот Заштитени подрачја за природата и луѓето, имплементиран од WWF Adria со поддршка на СИДА, Шведската агенција за развој и соработка

Содржината и ставовите изразени тука се на авторите и не ги отсликуваат ставовите на Sida

Eko-svestWWF Adria

#ursusspeleos#slatinskiizvor#wwfadria#ekosvest#nature#урсусспелеос#слатинскиизвор#пожари#превенциј