Дали знаете дека? (Објава бр.6)

Дали знаете дека?

Чистата вода е највредниот ресурс што доаѓа од нашите шуми. Здравите шуми складираат вода и филтрираат загадувачи на природен и бесплатен начин

Фотографијата е панорамска фотографија на Споменикот на природата „Слатински Извор“ од архивите на ИД Урсус спелеос

Повеќе за шумските пожари и нивните ефекти, можете да прочитате на:

http://www.mkdsumi.com.mk/zasumite.php?page=3&s=8

https://www.dzs.gov.mk/fire

https://doma.edu.mk/…/Forestry_final_MK%20so%20CIP.pdf

Активноста е реализирана во рамките на проектот Заштитени подрачја за природата и луѓето, имплементиран од WWF Adria со поддршка на СИДА, Шведската агенција за развој и соработка

Содржината и ставовите изразени тука се на авторите и не ги отсликуваат ставовите на СИДА

Eko-svestWWF Adria

#ursusspeleos#slatinskiizvor#wwfadria#ekosvest#nature#урсусспелеос#слатинскиизвор#пожари#превенција