Голем потковичар (Rhinolophus ferrumequinum)

Голем потковичар (Rhinolophus ferrumequinum) – најголемиот претставник од лилјаците потковичари со распон на крилата до 40cm. Се засолнува во пештери и други подземни места. Категоризиран е како близу загрозен вид (NT) според европската црвена листа.

Овој вид на лилјак може да се најде и во пештерите во Споменикот на природа „Слатински Извор“.

Како резултат на човековото влијание (сечење на шумите, исушување на водните површини, прекумерната употреба на инсектициди, вознемирување на колониите на лилјаците) денес сѐ повеќе се уништуваат природните живеалишта на лилјаците и се намалува бројноста на нивните популации. Зошто треба да не загрижува намалувањето на популациите на лилјаци? Сите лилјаци кои живеат во Македонија се исхрануваат со инсекти. Тие се на еден начин природни регулатори на инсектите. Да не се тие би имало премногу комарци и други штетни инсекти околу нас. Наспроти верувањата на повеќето луѓе, лилјаците не се опасни за човекот и не напаѓаат.

https://mes.org.mk/blog/liljatsite-na-makedonija/ – повеќе за лилјаците можете да прочитате тука

фотографија: Александар Стојанов МЕД/MES

#cavefauna#caving#bats#speleology#ursusspeleos#slatinskizivor#liljaci#peshteri#makedonskoekoloskodrustvo#zivotnasredina#biodiverzitet#biodiversity