Книга: Тајните на македонските пештери

Книгата „Тајните на македонските пештери“ е прва книга на македонски јазик што ги објаснува одликите на пештерите на ниво адаптирано на младите читатели!

Автор на оваа книга е нашиот член д-р Билјана Гичевски, доктор по карстолошки науки.

Во првиот дел е дадено објаснување како се формираат пештери и пештерски украси како и потребната опрема за нивно истражување.

Во вториот дел се опфатени седум позначајни македонски пештери. За секоја пештера се изнесени спелеолошки информации, факти за пештерската фауна и легенда поврзана за пештерата.

Третиот дел од книгата е забавен дел во кој преку интересни активности читателот стекнува трајни знаења за подземните карстни форми.

Благодарност до проф.д-р Славчо Христовски, д-р Марјан Комненов, м-р Александар Стојанов, Гоце Димитриевски и членовите на ИД Урсус спелеос.

#урсусспелеос#слатинскиизвор#пештери#лилјаци