Приклучување кон Коалицијата за клима

Истражувачкото друштво „Урсус спелеос“ се приклучи кон Коалицијата за клима, составена од над 50тина организации од Македонија кои работат на полето на носење одлуки, креирање политики, реализација на активности како и градење на свест за адаптација кон климатските промени.

“We are the first generation to feel the effect of climate change and the last generation who can do something about it.”