Летна спелеолошка школа 2021 – клучни показатели

Истражувачкото друштво „Урсус спелеос“ од Скопје и Споменикот на природа „Слатински Извор“, во рамките на годишните програми, во периодот од Јули до Август 2021 година организираа прва онлајн летна спелеолошка школа наменета за членовите на ИДУС, невладини организации и останати институции кои што работат на полето на заштитата на животната средина, пештери, карст итн.

Во период од јули до август 2021 за учество на летната спелеолошка школа се пријавија 37 учесници од:

1. Истражувачко друштво „Урсус спелеос“ – 15 лица

2. Спелеонуркачки клуб Врело – 1 лице

3. Истражувачко друштво на студенти биолози – 6 лица

4. Истражувачко здружение на студенти географи „Природник“ – 1 лице

5. НУ Археолошки музеј на Република Северна Македонија – 1 лице

6. Општина Ресен, Сектор за животна средина – 1 лице

7. Институт за географи при ПМФ Скопје – 1 лице

8. Општина Вевчани, ПЕД Закамен – 1 лице

9. Алпинистички Клуб “Матка” – 1 лице

10. Еколошко друштво „Треска“ – Македонски Брод – 7 лица

11. Маврово 365 – 2 лица

9те тематски работилници беа реализирани од страна на 12 предавачи од Македонија, Словенија, Србија и Хрватска:

1. Работилница број 1: Основи на спелеологијата и карстот во РСМ (д-р Билјана Гичевски, ИД Урсус Спелеос)

2. Работилница број 2:

– Законска регулатива за заштита на спелеолошките објекти во РСМ (Владо Атанасовски – Министерство за заштита на животна средина и просторно планирање на РСМ)

– Позитивни практики за заштита на природата, Споменик на природа Слатински Извор (Рате Савев, Еколошко Друштво „Треска“ Македонски Брод)

3. Работилница број 3: Спелеолошка опрема и спелеолошки техники (Ales Strazar, Drustvo za raziskovanje jam – Simon Robic, Domzale, Slovenia)

4. Работилница број 4:

– Безбедност, ризици и движење во пештери (Marko Rakovac, Komisija za speleologiju Hrvatskog planinarskog saveza, Hrvatska)

– Спелео фотографија и снимање (Tomaz Grdin, Jamarski klub Novo Mesto, Slovenia)

5. Работилница број 5: Скицирање на пештери и пропасти (Nemanja Milosavljevic – Planinarsko Speleoloshki klub Dvig, Srbija)

6. Работилница број 6: Прва помош на терен (Антонио Додевски, Планинска Спасителна Служба при Црвен крст Охрид)

7. Работилница број 7: Спелео нуркање (Гоце Димитриевски, Игор Петрушевски, Спелеонуркачки клуб Врело)

8. Работилница број 8: Спелео палеонтологија (м-р Билјана Гаревска, Природо научен Музеј на Македонија)

9. Работилница број 9: Биоспелеологија (проф.д-р Славчо Христовски, Прирордно математички факултет Скопје, Институт за Биологија)

Летната онлајн спелеолошка школа се организираше во рамките на одбележувањето на 2021 година – Меѓународна година на заштитна на карстот и пештерите!

Голема благодарност до сите учесници и предавачи, финалниот дел и теренската посета на пештерата Шпела Бозгуни како и доделувањето на сертификатите дополнително ќе го најавиме!

#ursusspeleos#exploringmacedonia#speleology#speleoschool#slatinskiizvor#yearofkarst2021#летнаспелеошкола#урсусспелеос#слатинскииз