Почетна работилница со засегнати страни

Во текот на денешниот ден се реализираше почента (воведна) работилница за засегнати страни во рамки на активностите за Воспоставување на ефикасен механизам за одговор на пожари во Споменик на природата „Слатински Извор“. Овие активности се во рамките на проектот Заштитени подрачја за природата и луѓето, имплементиран од WWF Adria со поддршка на СИДА, Шведската агенција за развој и соработка.

На работилницата се реализираа следните презентации:

1. д-р Билјана Гичевски (ИД Урсус спелеос): Споменик на природата „Слатински Извор“

2. Александар Стојаноски (ИД Урсус спелеос): Проект Воспоставување на ефикасен механизам за одговор на пожари во Споменик на природата „Слатински Извор“

3. Ана Чоловиќ Лешоска (WWF Adria/Еко Свест): Проект Заштитени подрачја за природата и луѓето II 2019 – 2022 година

На почетната работилница учествуваа вкупно 21 учесник од следните институции и организации:

– Општина Македонски Брод

– Центар за управување со кризи

– Дирекција за заштита и спасување

– Министерство за внатрешни работи

– Територијална противпожарна единица Македонски Брод

– СОУ „Св.Наум Охридски“

– Државен инспекторат за животна средина

– Истражувачко друштво „Урсус спелеос“

– Еко Свест

– Еколошко Друштво Треска – Македонски Брод

Учесниците имаа можнсот да се запознаат со Споменикот на природата Слатински Извор, неговото значење и вредност а воедно и да се запознаат со какви активности ќе следат за заштита и превенција од шумски пожари. За време на дискусијата, учесниците имаа можност да споделат искуства и да предложат дополнителни активности меѓу кои и вклучување на останатите заштитени подрачја во споделување на искуства во справување со шумски пожари.

Eko-svestEkolosko Drustvo “Treska” – Makedonski Brod/ EД „Треска“ – Македонски БродЦентар за управување со кризиДирекција за заштита и спасување – Drejtoria për mbrojtje dhe shpëtimОпштина Македонски БродМинистерство за внатрешни работи / Мinistria e Punëve të BrendshmeДржавен инспекторат за животна средина / Inspektorati Shtetëror i Mjedisit

Следете не наскоро за нови активности!!!

#ursusspeleos#slatinskiizvor#wwfadria#ekosvest#nature#урсусспелеос#слатинскиизвор#пожари#превенција