Презентација на Споменикот на природа “Слатински Извор” во рамките на вториот вебинар “Биодиверзитетот и геодиверзитетот во заштитените подрачја”

Во рамките на вториот вебинар насловен “Биодиверзитетот и геодиверзитетот во заштитените подрачја”, организиран во соработка меѓу МЕД/MES, Македонско Географско Друштво и Македонско Биолошко Друштво. пред 120 учесници се презентираше и заштитеното подрачје Споменик на природата „Слатински Извор“. Предавањето за геодиверзитет на заштитеното подрачје го спроведе нашиот член д-р Билјана Гичевски, а предавањето за биодиверзитет го реализираше м-р Александар Стојанов од МЕД.

Во рамките на првиот и вториот вебинар, повеќе од 250 учесници имаа можност да се запознаат со дел од заштитените подрачја во Македонија меѓу кои и со Споменикот на природа „Слатински Извор“

#урсусспелеос#slatinskiizvor#ursusspeleos#слатинскиизвор