Крај на теоретскиот дел на првата летна онлајн спелеолошка школа

На ден 19.08.2021 година го имавме последното предавање од летната спелеолошка школа насловено „Биоспелеологија“, благодарение на нашиот пријател проф. д-р Славчо Христовски од Институтот за биологија при ПМФ.

Преку оваа работилница за Биоспелеологија, 14 учесници на летната спелеолошка школа имаа можност да се запознаат со живиот свет во пештерите, екологијата на пештерските животни, загрозените видови а воедно се дискутираше како спелеолозите може да помогнат на биолозите во истражување и заштита на пештерските екосистеми и биодиверзитет.

Голема благодарност до проф.д-р Славчо Христовски за вклучување и поддршка на летната спелеолошка школа!

Наскоро Ве очекуваме сите на терен!

#ursusspeleos#exploringmacedonia#speleology#speleoschool#slatinskiizvor#yearofkarst2021#летнаспелеошкола#урсусспелеос#слатинскиизвор