Учество на Обука за јакнење на капацитетите на заинтересираните страни за Концептот на екосистемски услуги – Модул 2

Нашиот член Дарио Стојановски во периодот 27 до 28.04.2022 година, учествуваше на Модулот 2 од Обуката за јакнење на капацитетите на заинтересираните страни за Концептот на екосистемски услуги кој се одржа во хотел Бистра во Маврово а беше организирана од страна на Фармахем Скопје во рамки на Програмата за зачувување на природата во Македонија – излезна фаза.

За време на работилницата, од страна на домашни и меѓународни предавачи, учесниците имаа можност да се запознаат со проценката и картирањето на екосистемските услуги, примери од регионот, MAES а воедно ја посетија и пештерата Шаркова Дупка во рамки на Националниот парк Маврово.

Министерство за животна средина / Ministria e Mjedisit Jetësor

#фармахем#екосистемскиуслуги#македонскоеколошкодруштво#урсусспелеос#слатинскиизвор#мжспп#животнасредина