Учество на Обука за јакнење на капацитетите на заинтересираните страни за Концептот на екосистемски услуги – Модул 3 и 4

Нашиот член Дарио Стојановски во периодот 01 до 03.06.2022 година, учествуваше на Модулот 3 и 4 од Обуката за јакнење на капацитетите на заинтересираните страни за Концептот на екосистемски услуги кои се одржаа во хотел Unique во Охрид а беше организирана од страна на Фармахем Скопје во рамки на Програмата за зачувување на природата во Македонија – излезна фаза.

За време на работилницата, од страна на искусни предаваи имаа можност да се запознаат со интегрираната проценка на екосистемските услуги, монетарно вреднување, анализа на бенефити на засегнати страни како и работа на студија на случај.

Министерство за животна средина / Ministria e Mjedisit Jetësor Дарио Стојановски

Фотографија Државен инспекторат за животна средина / Inspektorati Shtetëror i Mjedisit

#фармахем#екосистемскиуслуги#македонскоеколошкодруштво#урсусспелеос#слатинскиизвор#мжспп#животнасредина