Запознавање со проектот поддржан од Еко Свест

Да се запознаеме со проектот Воспоставување на ефикасен механизам за одговор на пожари во Споменик на природата „Слатински Извор“

Активностите за Воспоставување на ефикасен механизам за одговор на пожари во Споменик на природата „Слатински Извор“ се реализираат во рамките на проектот Заштитени подрачја за природата и луѓето, имплементиран од WWF Adria со поддршка на СИДА, Шведската агенција за развој и соработка.

Активностите ќе се реализираат во 2 фази кои ќе помогнат да се зајакнат логистичките капацитети за поддршка на институциите во гаснење на шумски пожари со фокус на заштитеното подрачје Споменик на природата „Слатински Извор“

WWF AdriaEko-svest

Следете не!!!

#ursusspeleos#slatinskiizvor#wwfadria#ekosvest#nature#урсусспелеос#слатинскиизвор#пожари#превенција