Пештера Ѓоновица (Убавица) – видео на портал Дома

Да ги запознаеме и заштитиме пештерите, природните архиви

Пештерата Ѓоновица (Убавица) според Колчаковски Д. (1993), е категоризирана како природна реткост согласно локацијата, должината, морфологијата на пештерските канали, хидрографските особености, пештериски украси, рецентна фауна и палеонтолошки наоди.

Пештерата е прогласена за Споменик на природа а воедно е идентификувана од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање како идно НАТУРА 2000 подрачје.

Ова видео е избрано дело од конкурсот за учество на јавноста во активностите на Дома како дел од кампањата „Разбистри сè!“– кампања за застапување и лобирање.

Автор: Aleksandar Stojanoski

Истражувачки тим: Беркер Самет, Илија Пренџов, Димитар Тануровски, Александар Алексовски, Иван Киселоски

#Дома#ДобредојдовтеДома#ИКС#ПоврзиГиТочките#ursusspeleos#урсусспелеос