Мониторинг на лилјаци во Лескоечка пештера

Истражувачкото друштво „Урсус спелеос“ во текот на денешниот и утрешниот ден е во поддршка на Македонско Еколошко Друштво во спроведување на мониторинг на лилјаци во Преспанскиот регион.

Активностите се дел од проектот Преспа: Зачувување на биодиверзитетот на прекугранична „Преспа“, финансиран од страна на: Prespa Ohrid Nature Trust – PONT

МЕД/MES

#natureprotection#batprotection#macedonianecologicalsociety#ursusspeleos#prespa

Пештера Ѓоновица (Убавица) – видео на портал Дома

Да ги запознаеме и заштитиме пештерите, природните архиви

Пештерата Ѓоновица (Убавица) според Колчаковски Д. (1993), е категоризирана како природна реткост согласно локацијата, должината, морфологијата на пештерските канали, хидрографските особености, пештериски украси, рецентна фауна и палеонтолошки наоди.

Пештерата е прогласена за Споменик на природа а воедно е идентификувана од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање како идно НАТУРА 2000 подрачје.

Ова видео е избрано дело од конкурсот за учество на јавноста во активностите на Дома како дел од кампањата „Разбистри сè!“– кампања за застапување и лобирање.

Автор: Aleksandar Stojanoski

Истражувачки тим: Беркер Самет, Илија Пренџов, Димитар Тануровски, Александар Алексовски, Иван Киселоски

#Дома#ДобредојдовтеДома#ИКС#ПоврзиГиТочките#ursusspeleos#урсусспелеос

Летна спелеолошка школа – Работилници бр.5 и бр.6

Денес, на ден 22.07,2021 година реализиравме уште 2 од планираните 9 работилници од летната спелеолошка школа

Денешните работилници беа насловени:

  • Скицирање на пештери и пропасти (Nemanja Milosavljevic – Planinarsko Speleoloshki klub Dvig, Srbija)
  • Прва помош на терен (Антонио Додевски, раководител на Планинската Спасителна Служба при Црвен крст Охрид)

На денешните работилници учествуваа вкупнп 17 учесници.

За врема на првата работилница реализирана од страна на предавачот од Србија, имавме можност да се запознаеме со основите мерењето на пештери и пропасти, начин на подготовка на скица (профил и план), каква опрема треба да се има, различните начини на организирање на скицирање како и можноста за користење на најразлични софтверски решенија.

За врема на втората работилница, учесниците имаа можност да се запознаат со практични совети за укажување на прва помош на терен, проценката на состојбата, управувањето со состојбата како и важноста на правилно укажување на прва помош и психосоцијална поддршка. Воедно учесниците имаа можност да се запознаат и делумно со начинот на фукнционирање и можностите за поддршка од страна на Планинската спасителна служба при Црвен крс Охрид.

Од дискусиите и разменувањето на идеи и искуства, произлегоа неколку идеи пред се за соработка на полето на истражување и скицирање на пештери заедно со нашите пријатели спелеолози од Србија како и можноста за посета на Центарот на Планинската спасителна служба при Црвен крст Охрид за практично пробување и увежбување на спелеолошки техники, прва помош и вмрежување за зголемување на безбедноста во outdoor активностите.

Голема благодарност до Немања и Антонио за вклучување и поддршка во реализација на летната спелеолошка школа.

Наредната работилница во рамките на летната спелеолошка школа ќе биде „Спелео нуркање“ (Гоце Димитриевски, Игор Петрушевски, Спелеонуркачки клуб Врело). Истата ќе се одржи на 05.08.2021 година со почеток од 17 часот.

Настан за млади активисти организиран од Британска Амбасада

Претставник на Истражувачкото друштво „Урсус спелеос“ во текот на денешниот ден, зема учество на настан за млади активисти организиран од страна на Амбасадорката на Велика Британија во Македонија, Рејчел Галовеј.

Настанот се одржа во резиденцијата на Амбасадорката и имаше за цел размена на мислења, идеи како и дискусии за адаптацијата кон климатските промени, заштитата на природата како и младинскиот активизам на ова поле.

#TogetherForOurPlanet#Cop26#ClimateAction#ClimateAmbition#Youth4Climate

Draft recommendations for cave visits/tours during COVID19

According to the development of the situation related to the pandemic caused by the COVID19 virus, following the world trends in speleology as well as the situation in our country, the Exploring Society “Ursus Speleos” in consultation with speleologists and experts from our country and abroad, prepared draft recommendations for internal use for a one-day visit/tour of caves and pits in time of COVID19 in order to preserve individual and collective health.

Given that more than 20% of the world’s population has been infected or has been in contact with a COVID19 positive person, the chances of coming into contact are significantly increased as well as the potential danger of transmitting the virus especially in closed areas such as caves and pits.

Предлог Препораки за еднодневна посета на пештери и пропасти во време на КОВИД19

Согласно развојот на ситуацијата поврзана со пандемијата предизвикана од вирусот КОВИД19, следејќи ги светските трендови во спелеологијата како и ситуацијата во нашата држава, Истражувачкото друштво „Урсус спелеос“ во консултација со спелеолози и стручни лица од нашата држава но и од странство, подготви предлог препораки за интерна употреба за еднодневна посета на пештери и пропасти во време на КОВИД19 со цел запазување и зачувување на индивидуалното и колективното здравје.

Имајќи во предвид дека повеќе од 20% од светската популација била инфицирана или била во контакт со КОВИД19 позитивно лице, значително се зголемуваат шансите да дојдеме во контакт како и потенцијалната опасност за пренесување на вирусот особено во затворени простории како што се пештерите и пропастите.

Препораките можете да ги разгледате на следниот линк:

Летна спелеолошка школа – Работилница бр.4

Денес, на ден 08.07,2021 година ја реализиравме четвртата од планираните 9 работилници од летната спелеолошка школа!

Четвртата работилницата беше составена од две презентации кои беа насловени:

  • Спелео фотографија и снимање (Tomaz Grdin, Jamarski klub Novo Mesto, Slovenia)
  • Безбедност, ризици и движење во пештери (Marko Rakovac, Komisija za speleologiju Hrvatskog planinarskog saveza, Hrvatska)

На денешната работилница учествуваа 17 учесници.

Од првата презентација која беше фокусирана на спелео фотографијата, имавме можност да се запознаеме со основите на подготовка, организација и начини на реализација на успешно фотографирање во пештера, користење на светло, tips and tricks за содржина на фотографија како и опрема која може да се искористи (трипод, видови на фотоапарати, објективи, блицови итн.). Во рамките на втората презентација, учесниците имаа можност да се запознаат со начинот на движење во пештери и пропасти, безбедноста и ризиците (објективни, субјективни и од техничка природа), како да ги избегнеме, како да се справиме со нив и како да реагираме доколку се случи нешто. Овие активности учесниците ќе имаат можност практично да ги пробаат по завршување на онлајн спелеолошката школа, под водство на инструктори од Истражувачкото друштво „Урсус спелеос“.

Голема благодарност до Томаш Грдин и Марко Раковац за вклучување и поддршка во реализација на летната спелеолошка школа.

Наредната работилница во рамките на летната спелеолошка школа ќе биде „Скицирање на пештери и пропасти“(Nemanja Milosavljevic – Planinarsko Speleoloshki klub Dvig, Srbija). Истата ќе се одржи на 15.07.2021 година со почеток од 17 часот.