Презентација на Споменикот на природа “Слатински Извор”

Во рамките на вебинарот “Биодиверзитетот и геодиверзитетот во заштитените подрачја”, организиран во соработка меѓу Македонско еколошко друштво, Македонско географско друштво и Македонско биолошко друштво се презентираше и заштитеното подрачје Споменик на природата Слатински Извор. Предавањето за геодиверзитет на заштитеното подрачје го спроведе нашиот член д-р Билјана Гичевски, а предавањето за биодиверзитет го реализираше м-р Александар Стојанов од МЕД

#урсусспелеос#slatinskiizvor#ursusspeleos#слатинскиизвор