22 Април – Денот на планетата Земја

Пештерските екосистеми не се имуни на промените што се случуваат, на притисоците и проблемите кои луѓето ги предизвикуваат и и наштетуваат на животната средина.

  • Стоп за фрлање на отпад во пештерите и пропастите
  • Стоп за уништување на пештерските украси и вознемирување на пештерската фауна
  • Стоп за неконтролираните посети на пештерите
  • Стоп за потпишување и цртање на графити во пештерите
  • Стоп за нелегални ископи (природата е богатството!)
  • Стоп за уништувањето на живеалиштата на ретките и загрозени видови кои што живеат во нив

Време е да се освестиме, да ја обновиме нашата планета Земја додека има време!

Повеќе информации можете да најдете на: https://www.facebook.com/EarthDayNetwork/

#RestoreOurEarth#EarthDayLive2021#ursusspeleos#урсусспелеос#slatinskiizvor#слатинскиизвор

Голем потковичар (Rhinolophus ferrumequinum)

Голем потковичар (Rhinolophus ferrumequinum) – најголемиот претставник од лилјаците потковичари со распон на крилата до 40cm. Се засолнува во пештери и други подземни места. Категоризиран е како близу загрозен вид (NT) според европската црвена листа.

Овој вид на лилјак може да се најде и во пештерите во Споменикот на природа „Слатински Извор“.

Како резултат на човековото влијание (сечење на шумите, исушување на водните површини, прекумерната употреба на инсектициди, вознемирување на колониите на лилјаците) денес сѐ повеќе се уништуваат природните живеалишта на лилјаците и се намалува бројноста на нивните популации. Зошто треба да не загрижува намалувањето на популациите на лилјаци? Сите лилјаци кои живеат во Македонија се исхрануваат со инсекти. Тие се на еден начин природни регулатори на инсектите. Да не се тие би имало премногу комарци и други штетни инсекти околу нас. Наспроти верувањата на повеќето луѓе, лилјаците не се опасни за човекот и не напаѓаат.

https://mes.org.mk/blog/liljatsite-na-makedonija/ – повеќе за лилјаците можете да прочитате тука

фотографија: Александар Стојанов МЕД/MES

#cavefauna#caving#bats#speleology#ursusspeleos#slatinskizivor#liljaci#peshteri#makedonskoekoloskodrustvo#zivotnasredina#biodiverzitet#biodiversity

17 април – меѓународниот ден на лилјаците

Во рамките на Меѓународната година на пештерите и карстот, но и по повод одбележување на 17 април, меѓународниот ден на лилјаците, ви го споделуваме видеото за пештерската фауна во Споменик на природа “Слатински Извор” подготвено заедно со експертите за пештерска фауна Марјан Комненов и Александар Стојанов

Видео продукција: Александар Стојаноски, ИД Урсус Спелеос

Проект „Заштита и промоција на ендемското пештерско ракче и глобално загрозениот лилјак мал потковичар во пештерите во СП „Слатински Извор“ – финансиран од ГЕФ ПМГ и ИД „Урсус спелеос“

#slatinskiizvor#ursusspeleos#урсусспелеос#cavefauna#пештерскафауна#natureprotection#gefpmg