Летна спелеолошка школа – Работилница бр.3

Денес ја реализиравме третата од планираните 9 работилници од летната спелеолошка школа!

На работилницата насловена „Спелеолошка опрема и спелеолошки техники“ реализирана од страна на нашиот пријател и инструктор за спелеологија, Ales Strazar, Drustvo za raziskovanje jam – Simon Robic, Domzale, Slovenia имавме можност да дознаеме каква опрема треба да поседува спелеолог и како истата да ја користи со помош на спелеолошки техники. На денешната работилница учествуваа 20 учесници.

Дознавме нешто повеќе за какви комбинезони се користат во спелеологијата, заштитни шлемови, појаси, опрема за техника на единечно јаже како и нејзино одржување и карактеристики. Во делот на спелеолошките техники, можеше да се разгледаат техники кои се користат во пропасти, поставување на сидришта, јазли како и правилни начини на користење на истите. Овие техники, заедно со опремата, учесниците ќе имаат можност практично да ги пробаат по завршување на онлајн спелеолошката школа, под водство на инструктори од Истражувачкото друштво „Урсус спелеос“ на претходно подготвен полигон за вежбање а потоа и директно во пештера.

Голема благодарност до Алеш Стражар за вклучување и поддршка во реализација на летната спелеолошка школа.

Наредната работилница во рамките на летната спелеолошка школа ќе биде составена од 2 дела, поточно Безбедност, ризици и движење во пештери (Marko Rakovac, Komisija za speleologiju Hrvatskog planinarskog saveza, Hrvatskа) и Спелео фотографија и снимање (Tomaz Grdin, Jamarski klub Novo Mesto, Slovenia). Истата ќе се одржи на 08.07.2021 година со почеток од 17 часот.

Ден 3 од Регионалната конференција “Климатски промени и зелена економија”

Во текот на денешниот последен ден од Регионалната конференција “Климатски промени и зелена економија”, која се одржа online на 22, 23 и 24 јуни 2021 г. од 10:00-14:00 часот на платформата ZOOM, се спроведоа презентации и дискусии на темата одржливи форми на туризам, климатски промени и циркуларна економија а воедно се споделија одлични примери од Македонија.

Настанот е организиран од страна на Еко Свест се организира во рамки на проектот „GEAR – Green Economy for Advanced Region“ кој има за цел зголемување на активностите и влијанието на граѓанските организации од Северна Македонија, Црна Гора, Србија, БиХ и Албанија во заштитата на животната средина преку вмрежување, зајакнување на нивните капацитети и промовирање на зелена економија.

Проектот е финансиран од Европската унија во рамки на Програмата за поддршка на граѓанско општество и медиуми зa 2016-2017.

Ден 2 од Регионалната конференција “Климатски промени и зелена економија”

Во текот на денешниот ден на Регионалната конференција “Климатски промени и зелена економија”, која ќе се одржи online на 22, 23 и 24 јуни 2021 г. од 10:00-14:00 часот на платформата ZOOM се спроведоа презентации и дискусии на темата отпад, климатски промени и циркуларна економија а воедно се споделија пример од Македонија како и од регионот.

Настанот е организиран од страна на Еко Свест се организира во рамки на проектот „GEAR – Green Economy for Advanced Region“ кој има за цел зголемување на активностите и влијанието на граѓанските организации од Северна Македонија, Црна Гора, Србија, БиХ и Албанија во заштитата на животната средина преку вмрежување, зајакнување на нивните капацитети и промовирање на зелена економија.

Проектот е финансиран од Европската унија во рамки на Програмата за поддршка на граѓанско општество и медиуми зa 2016-2017.

Учество на Регионална конференција „Климатски промени и зелена економија“

Започнувајќи од денес (22.06.2021 година) па се до 24.06.2021 година, претставник на Истражувачкото друштво „Урсус спелеос“ ќе учествува на Регионалната конференција “Климатски промени и зелена економија”, која ќе се одржи online на 22, 23 и 24 јуни 2021 г. од 10:00-14:00 часот на платформата ZOOM.

Темите ќе конференцијата се:

22 јуни – Земјоделство, климатски промени и зелена економија

23-јуни – Отпад, климатски промени и циркуларна економија

24 јуни – Одржлив туризам, климатски промени и зелена економија

Настанот организиран од страна на Еко Свест се организира во рамки на проектот „GEAR – Green Economy for Advanced Region“ кој има за цел зголемување на активностите и влијанието на граѓанските организации од Северна Македонија, Црна Гора, Србија, БиХ и Албанија во заштитата на животната средина преку вмрежување, зајакнување на нивните капацитети и промовирање на зелена економија.

Проектот е финансиран од Европската унија во рамки на Програмата за поддршка на граѓанско општество и медиуми зa 2016-2017.

Летна спелеолошка школа – Работилница бр.2

Во текот на денешниот ден, 17.06.2021 година, се одржа втората работилница од летната спелеолошка школа.

За време на работилницата се разработуваа следните теми:

– Законска регулатива за заштита на спелеолошките објекти во РСМ ( Владо Атанасовски – Министерство за заштита на животна средина и просторно планирање на РСМ)

– Позитивни практики за заштита на природата, Споменик на природа Слатински Извор (Рате Савев, Еколошко Друштво „Треска“ Македонски Брод)

За време на работилницата, поточно за време на првата презентација од страна на претставникот на Министерството за животна средина и просторно планирање на РСМ учесниците имаа можност подетално да се запознаат со законската регулатива за заштита на спелеолошките објекти во Македонија, какви мерки треба да се превземат, процедурите за заштита и за научни истражувања како и со тоа кои спелеолошки објекти во Македонија се прогласени за заштитени подрачја.

За врема на втората презентација, од страна на претставникот на Еколошкото Друштво „Треска“ – Македонски Брод, учесниците имаа можност да се запознаат со активностите на Еколошкото Друштво „Треска“ Македонски Брод како и со позитивната практика на заштита на спелеолошки објект (проектни активности, еколошки патроли, мониторинг и истражувачки активности, партнерски соработки итн.), Споменикот на природа „Слатински Извор“, најдолгата пештера во Македонија која е на Привремената листа за заштита на УНЕСКО како и за соработката помеѓу невладиниот сектор и државните институции.

На работилницата број 2 учествуваа 17 учесници кои се пријавени на летната спелеолошка школа.

По завршување на работилницата, во времето предвидено за прашања и дискусии се споделуваа искуства од делот на заштита на пештерите, проблеми, предизвици и предлог идеи за соработки.

Голема благодарност до Министерството за животна средина и просторно планирање – Сектор природа како и до Еколошкото друштво „Треска“ – Македонски Брод за вклучување и поддршка за реализација на летната спелеолошка школа.

Повеќе за Законската регулатива за заштита на спелеолошки објекти во Македонија – https://ursusspeleos.org.mk/speleologija/prirachnik-za-speleologija/zakonska-regulativa/

Повеќе за Споменик на природа „Слатински Извор“ – https://ursusspeleos.org.mk/spomenik-na-priroda-slatinski-izvor/

Наредната работилница ќе се одржи на 24.06.2021 година со почеток од 17 часот.

Летна спелеолошка школа – Работилница бр.1: Основи на спелеологијата и карстот во РСМ

На ден 03.06.2021 година започна Летната спелеолошка школа со работилницата бр.1: Основи на спелеологијата и карстот во РСМ реализирана од страна на д-р Билјана Гичевски, Истражувачкото друштво „Урсус Спелеос“. Летната спелеолошка школа е во рамките на одбележувањето на 2021 година – Меѓународната година на карстот и пештерите.

На спелеолошката школа се пријавени 35 учесници од ИДУС, Спелеонуркачки клуб Врело, Истражувачко друштво на студенти биолози, Истражувачко здружение на студенти географи „Природник“, НУ Археолошки музеј на Република Северна Македонија, Општина Ресен, Сектор за животна средина, Институт за географи при ПМФ Скопје, Општина Вевчани, ПЕД Закамен, Алпинистички Клуб “Матка” и Еколошко друштво „Треска“ – Македонски Брод.

На денешната работилница учесниците имаа можност подетално да се запознаат со карстот, подземните карстни форми, спелеогенеза, карстна хидрографија, пештерски украси, карстот и истражувањата во Македонија како и со Студијата на случај – Слатински Извор, заштитено подрачје во Македонија кое е под управување на Истражувачкото друштво Урсус спелеос. По завршување на работилницата, во времето предвидено за прашања и дискусии се споделуваа искуства од истражувања на пештерите, безбедност, ризици, кои пештери се погодни за посета како и многу други интересни податоци.

Се гледаме на наредната работлница на 17.06.2021 година!

Обука „Развој базиран на ниско-јаглеродни емисии и Зелениот договор на ЕУ“

Претставник на Истражувачкото друштво „Урсус спелеос“ на покана на Здружението за одржлив развој „Милиеуконтакт Македонија, на 11.06.2021 година учествуваше на онлајн обука насловена „Развој базиран на ниско-јаглеродни емисии и Зелениот договор на ЕУ “

Оваа обука е дел од планот за обуки за транспарентни климатски политики и акции, подготвен во рамките на CBIT проектот “Зајакнување на институционалните и технички капацитети за подобрување на транспарентноста за климатски промени во рамките на Договорот од Париз (CBIT проект)” на Министерството за животна средина и просторно планирање (МЖСПП), кој се спроведува во соработката со Програмата за развој на Обединетите нации (UNDP) и Глобалниот фонд за животна средина (GEF).Цел на обуката беше да обезбеди информации за претставниците на министерствата и локалните самоуправи за тоа што претставува развој базиран на ниско-јаглеродни емисии, како и да се обезбеди информации за Зелениот договор на ЕУ и Зелената агенда за Западен Балкан.

На обуката учествуваа над 55 учесници од локалните самоуправи во Македонија, МАНУ, Центрите за развој, Машински факултет, CeProSARD, Истражувачко друштво „Урсус спелеос“, УНДП/МТСП, Институт за јавно здравје на РСМ, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Министерство за локална самоуправа, Министерство за одбрана, МЖСПП, Милиеуконтакт Македонија, Дирекција за Заштита и Спасување, МЗШВ, Министерство за Транспорт и Врски, Универзитет на Југоисточна Европа – Тетово како и многу други организации и институции.

2021 – Меѓународна година на карстот и пештерите

Македонија на мапата на одбележување на 2021 година, Меѓународната година на карстот и пештерите!

Повеќе од 196 спелеолошки федерации, сојузи, национални паркови, гео паркови, невладини организации и спелеолошки клубови од целиот свет 2021 година ја одбележуваат како година на карстот и пештерите.Работилници, обуки, изложби, предавања, конференции и многу други настани со цел подигнување на свеста за заштита на карстот и пештерите.

Летната онлајн спелеолошка школа во Македонија организирана од страна на Истражувачкото друштво „Урсус спелеос“ е вметната во рамките на настаните за одбележување на оваа година, а ИД „Урсус спелеос“ како организација партнер.

Повеќе информации на: http://iyck2021.org/