Учество на студиска посета во Словенија во период од 07 до 11.10.2022

Нашите членови/волонтери д-р Билјана Гичевски, доктор по карстолошки науки и Александар Стојаноски, апсолвент на географија, насока ГИС, учествуваа на студиската посета на Словенија, каде што имаа можност да посетат заштитени подрачја, организации и институции од областа на животната средина.

Целта на студиската посета беше да се разменат искуства, да се воспостави соработка, како и да се стекнат знаења за добри практики од областа на:
– Истражување, скицирање, мониторинг и заштита на пештерски екосистеми
– Воспоставување на систем на еколошка едукација за заштита на пештерски екосистеми и адаптација кон климатските промени
– Спасување на планина, спасување во пештери, работа со спасителни кучиња
– Адаптација кон климатските промени, превенција и дејствување при шумски пожари
– Проектно и програмско работење и управување на посетените организации/институции.

Проектот „Заштита на пештерските екосистеми и загрозените растителни и животински видови во Националниот парк Галичица од негативните ефекти на климатските промени“ е поддржан од Prespa Ohrid Nature Trust – PONT

Студиска посета на Словенија – дел 4, посета на Црвен крст Копер, како и помали заштитени подрачја помеѓу Трст (Италија) и Копер и Сежана (Словенија)

За време на студиската посета на Словенија, во рамките на проектот „Заштита на пештерските екосистеми и загрозените растителни и животински видови во Националниот парк Галичица од негативните ефекти на климатските промени “, се посети Црвен крст Копер, како и помали заштитени подрачја помеѓу Трст (Италија) и Копер и Сежана (Словенија).

Посетата се искористи за вмрежување, размена на контакти, искуства и практики од областа на спасувањето, укажувањето на прва помош како и проектно и програмско работење и управување, адаптација кон климатски промени итн. Како позитивна практика која се разгледа беше обуката и користењето на автоматските дефибрилатори кои во областа на Копер се поставени во голем број на фирми, објекти, јавни институции итн. Дополнително, во рамки на посетата се посетија и помали заштитени подрачја помеѓу Трст (Италија) и Копер и Сежана (Словенија) .

Повеќе фотографии на: https://www.facebook.com/UrsusSpeleos/posts/10166861788060074

Проектот „Заштита на пештерските екосистеми и загрозените растителни и животински видови во Националниот парк Галичица од негативните ефекти на климатските промени“ е поддржан од Prespa Ohrid Nature Trust – PONT

Студиска посета на Словенија – дел 3, посета на Спелеолошката спасителна служба на Словенија – спасителен центар во Крањ и Противпожарна единица на Крањ

За време на студиската посета на Словенија, во рамките на проектот „Заштита на пештерските екосистеми и загрозените растителни и животински видови во Националниот парк Галичица од негативните ефекти на климатските промени “, во соработка со Спелеолошката спасителна служба на Словенија, се посети спасителниот центар во Крањ како и тренинг полигоните на самата служба.

Спелеолошката спасителна служба на Словенија е во голема мера волонтерска организација која функционира во рамките на системот на Цивилна заштита на Словенија и во овој момент е една од најдобро обучените, опремени и искусни спелеолошки спасителни служби во светот.

За време на посетата, од страна на претставникот на спасителната служба, Роберт Анжич, бевме запознаени со логистичките и тренинг простории на спелеолошката спасителна служба во Крањ, опремата и условите за спасување, соработката со останатите институции како и специфичностите на нивното делување.

Дополнително, со цел размена на искуства во областа на шумските пожари, беше посетена и Противпожарната единица во Крањ, која се наоѓа во истиот комплекс на спасителни станици/магацини, каде што се презентираше опремата за спасување, гаснење на пожари, можности и активности кои ги вршат пожарникарите (спасување на вода, прва помош) итн.

За време на посетата, исто така беше посетен и тренинг полигонот за работа со спасителни кучиња, кои службите на цивилната заштита во Словенија ги обучуваат за спасување во урнатини, пребарување на планина како и пребарување во пештери.

Посетата се искористи за размена на контакти, искуства и практики од областа на спасувањето на планини и пештери.

Повеќе фотографии на следниот линк: https://www.facebook.com/UrsusSpeleos/posts/10166857131990074

Проектот „Заштита на пештерските екосистеми и загрозените растителни и животински видови во Националниот парк Галичица од негативните ефекти на климатските промени“ е поддржан од Prespa Ohrid Nature Trust – PONT

National Park GalicicaЦрвен крст ОхридOhrid red cross – Mountain Rescue Service

Студиска посета на Словенија – дел 2, посета на Дивашка јама

За време на студиската посета на Словенија, во рамките на проектот „Заштита на пештерските екосистеми и загрозените растителни и животински видови во Националниот парк Галичица од негативните ефекти на климатските промени“, се Дивашка јама, пештера со која управува Спелеолошкото друштво Грегор Жиберна од Дивача.

Пештерата е откриена во 1884 година, долга е околу 700 метри и изобилува со колоритни и маркантни пештерски украси. Дополнително, пештерата е уредена за туристички посети.

За време на посетата, под водство на претставник од Спелеолошкото друштво Грегор Жиберна од Дивача, Борут Ложеј, се запознавме со каратеристиките на самата пештера, начинот на заштита, уредување а воедно и една специфика за истата – во минатото пештерата, поточно патеките по кои поминувале посетителите биле покриени со јаглен кој негативно влијаел на пештерата и пештерските украси. На иницијатива на Спелеолошкото друштво Грегор Жиберна но и со поддршка на институции, спелеолозите успеале да извадат значајни количини на јаглен од пештерата, да ги уредат патеките и да ја вратат пештерата во претходна состојба. Во овој момент, сеуште траат активностите во пештерата кои се во финална фаза.

Посетата на пештерата Дивашка јама се искористи за размена на искуства за тоа како може една пештера која несоодветно е туристички уредена, да и се подобри квалитетот на уредување а воедно и да се подобри нејзината заштита.

Повеќе фотографии на следниот линк: https://www.facebook.com/UrsusSpeleos/posts/10166853270735074

Проектот „Заштита на пештерските екосистеми и загрозените растителни и животински видови во Националниот парк Галичица од негативните ефекти на климатските промени“ е поддржан од Prespa Ohrid Nature Trust – PONT

Студиска посета на Словенија – дел 1, посета на заштитеното подрачје Шкоцјанске јаме!

За време на студиската посета на Словенија, во рамките на проектот „Заштита на пештерските екосистеми и загрозените растителни и животински видови во Националниот парк Галичица од негативните ефекти на климатските промени“, се посети заштитеното подрачје Шкоцјанске јаме.

Шкоцјанске јаме е заштитено подрачје во Словенија, регионален парк како и подрачје под заштита на УНЕСКО. Специфичен карстен систем, препознатлив по подземниот кањон кој на одредени места достигнува висина од 100 метри.

За време на посетата, под водство на претставници на службата на паркот, Борут Ложеј и Јана Мартинчич се реализираа следните активности:

– Посета на музејска поставка и инфо центар на Шкоцјанске јаме

– Презентација и размена на искуства на полето на заштита на животна средина, управување со заштитено подрачје, УНЕСКО предизвици, мониторинг и заштита на пештери итн.

– Презентација на систем за еколошка едукација на деца и ученици и начин на директна заштита и мониторинг на пештерски екосистеми

– Презентација на работа со проекти и проектен менаџмент за заштита на животна средина

– Истражување на пештерските екосистеми (начини на скицирање, документирање, техники на истражување итн.)

– Теренска посета на Шкоцјанске јаме, запознавање со пештерскиот екосистем, начинот на заштита и мониторинг (поставени сензори, опрема за комуникација, опрема за спасување итн.)

– Посета на едукативен центар во рамки на паркот – прикажување на практичен пример на соработка со локалното население, преку собирање и селекција на печурки во заштитеното подрачје

Дополнително, за време на посетата, бевме примени од страна на директорот на заштитеното подрачје Стојан Шчука, на кој имавме можност да дискутираме за понатамошна соработка помеѓу Шкоцјанске јаме и организациите кои беа дел од студиската посета, аплицирање на меѓународни проекти, ЕУ фондови итн. Исто така, за време на состанокот се дискутираше и за понатамошна размена на искуства и меѓусебна посета на експерти и стручни лица во Словенија и Македонија.

Повеќе фотографии на следниот линк: https://www.facebook.com/UrsusSpeleos/posts/10166848877350074

Проектот „Заштита на пештерските екосистеми и загрозените растителни и животински видови во Националниот парк Галичица од негативните ефекти на климатските промени“ е поддржан од Prespa Ohrid Nature Trust – PONT

Реализирана студиска посета на Словенија!

Во рамките на проектот „Заштита на пештерските екосистеми и загрозените растителни и животински видови во Националниот парк Галичица од негативните ефекти на климатските промени“, во периодот од 7 до 11 октомври 2022, беше реализирана тематска студиска посета во Словенија, и тоа на следните организации/институции: Регионален парк Шкоцјанске јаме – подрачје под заштита на УНЕСКО; Спелеолошката спасителна служба на Словенија – спасителен центар во Крањ, Црвен крст Копер, како и помали заштитени подрачја помеѓу Трст (Италија) и Копер и Сежана (Словенија).

Во студиската посета учествуваа 8 претставници на Црвен крст Охрид, Истражувачкото друштво „Урсус спелеос“, Јавната установа Национален парк Галичица и Планинската спасителна служба при Црвен крст Охрид.

Целта на студиската посета беше да се разменат искуства, да се воспостави соработка, како и да се стекнат знаења за добри практики од областа на:

– Истражување, скицирање, мониторинг и заштита на пештерски екосистеми

– Воспоставување на систем на еколошка едукација за заштита на пештерски екосистеми и адаптација кон климатските промени

– Спасување на планина, спасување во пештери, работа со спасителни кучиња

– Адаптација кон климатските промени, превенција и дејствување при шумски пожари

– Проектно и програмско работење и управување на посетените организации/институции.

Посетата се искористи и за вмрежување помеѓу организациите и институции со цел поголема соработка, заштита на животната средина, како и можно идно заедничко аплицирање за проекти и истражувања.

Повеќе фотографии можете да видите на следниот линк: https://www.facebook.com/UrsusSpeleos/posts/10166845125730074

Голема благодарност за поддршката до Park Škocjanske jame, Slovenija, Jamarska reševalna služba, Rdeči križ Koper

Проектот „Заштита на пештерските екосистеми и загрозените растителни и животински видови во Националниот парк Галичица од негативните ефекти на климатските промени“ е поддржан од Prespa Ohrid Nature Trust – PONT

#климатскипромени#climatechange#пештерскиекосистеми#caveecosystems#биодиверзитет#biodiversity#црвенкрст#урсусспелеос#националенпаркгаличица

Започна реализацијата на проектот „Заштита на пештерските екосистеми и загрозените растителни и животински видови во Националниот парк Галичица од негативните ефекти на климатските промени“

Од 01.09.2022, Црвен крст Охрид, во партнерство со Истражувачкото друштво „Урсус спелеос“ – Скопје, започна да го спроведува проектот „Заштита на пештерските екосистеми и загрозените растителни и животински видови во Националниот парк Галичица од негативните ефекти на климатските промени“ којшто е поддржан од Prespa Ohrid Nature Trust (PONT).

Овој проект ќе се реализира со цел зајакнување на капацитетите на Националниот парк Галичица и подигнување на свеста на локалното население за адаптација кон климатски промени и заштита на загрозените растителни и животински видови и пештерски екосистеми. За да се оствари оваа цел, во текот на следните три години, колку што ќе трае проектот, ќе се преземат низа научни, едукативни и активности за јакнење на капацитети за заштита на пештерските екосистеми и загрозените растителни и животински видови во Националниот парк Галичица.

Во насока на организирање, координирање и на навремено спроведување на предвидените проектни активности, во текот на изминатава недела, во просториите на Црвен крст Охрид се одржаа средби со претставници на проектниот партнер „Урсус спелеос“, на Јавната установа Национален парк Галичица и на Планинската спасителна служба при Црвен крст Охрид. Спроведувањето на проектот „Заштита на пештерските екосистеми и загрозените растителни и животински видови во Националниот парк Галичица од негативните ефекти на климатските промени“ претставува продолжување и унапредување на досегашната успешна соработка помеѓу овие организации.

Црвен крст ОхридNational Park Galicica

#климатскипромени #climatechange #пештерскиекосистеми #caveecosystems #биодиверзитет #biodiversity #црвенкрст #урсусспелеос #националенпаркгаличица

Проектот „Заштита на пештерските екосистеми и загрозените растителни и животински видови во Националниот парк Галичица од негативните ефекти на климатските промени“ е поддржан од поддржан од Prespa Ohrid Nature Trust (PONT).

Уште еден успешно завршен проект!

Заклучно со завршувањето на месец Август 2022, тимот на Истражувачкото друштво „Урсус спелеос“ и Споменикот на природата „Слатински Извор“ успешно го реализираше проектот „Воспоставување на ефикасен механизам за одговор на пожари во Споменик на природата Слатински Извор“, поддржан од Еко Свест, WWF Adria и СИДА, Шведската агенција за развој и соработка!

Во времетраење од 6 месеци, Истражувачкото друштво „Урсус спелеос“ и Споменикот на природата „Слатински Извор“ успешно ги реализираа планираните активности, а дел од клучните показатели се следните:

 • 21 лице, претставници на државни институции, образовни институции, невладини организации и локално население, обучени за логистичка поддршка и гаснење на шумски пожари во Македонски Брод
 • Набавени 10 противпожарни метли и 10 противпожарни лопати за гаснење на шумски пожари за потребите на Територијалната противпожарна единица во Македонски Брод
 • Над 16 државни институции, образовни институции, невладини организации и приватни фирми вклучени во процесот на вмрежување и градење на капацитетитe во Македонски Брод
 • 35 621 лице, опфатени преку едукативна онлајн кампања за превенција и заштита од шумски пожари (facebook, instagram, twitter) во период од Јули до Август 2022 година
 • Подготвен 1 акциски план за едукација и превенција од шумски пожари на територија на Споменик на природата „Слатински Извор“

Продолжуваме и понатаму во активностите за заштита на животната средина и адаптација кон климатските промени!

Повеќе за проектот можете да прочитате на нашата веб страна www.ursusspeleos.org.mk!

Активноста е реализирана во рамките на проектот Заштитени подрачја за природата и луѓето, имплементиран од WWF Adria со поддршка на СИДА, Шведската агенција за развој и соработка

Содржината и ставовите изразени тука се на авторите и не ги отсликуваат ставовите на СИДА

Eko-svestWWF Adria

#ursusspeleos#slatinskiizvor#wwfadria#ekosvest#nature#урсусспелеос#слатинскиизвор#пожари#превенција

Финална работилница и теренска посета на Споменик на природата Слатински Извор

На ден 27.08.2022 година (сабота), во организација на Истражувачкото друштво „Урсус спелеос“, а во рамките на проектот „Воспоставување на ефикасен механизам за одговор на пожари во Споменик на природата Слатински Извор“ поддржан од Еко Свест, WWF Adria и SIDA, се реализираше финална работилница за презентирање на акцискиот план за едукација и превенција од шумски пожари како и теренска посета на Споменикот на природата Слатински Извор.

За време на првиот дел од работилницата, во просториите на Општина Македонски Брод, се реализираа 2 презентации, поточно, презентација за реализираните активности и постигнати резултати во проектот – реализирана од страна на проектниот координатор Александар Стојаноски и презентација за подготвениот акциски план за превенција од шумски пожари – реализирана од страна на Валентина Атанасовска, експерт за цивилна заштита.

По завршување на презентациите, учесниците се упатија на организирана теренска посета на Споменикот на природата Слатински Извор, каде што се запознаа со заштитеното подрачје, местата кои во текот на минатото беа опфатени со шумски пожари, активностите за превенција и ревитализација на опожарените подрачја.

Дополнително, во рамки на теренската посета се посетија римската соленица во селото Слатина, Слатинскиот слап а исто така се посети и почетниот дел на пештерата Горна Слатинска во која можевме да ги забележиме позитивните резултати од нејзината заштита но и заштитата на животната средина – зголемување на колонијата на лилјаци (меѓу кои се и загрозените лилјаци Голем и Мал потковичар).

Пред доделување на сертификатите за учество и благодарници за поддршка, од страна на Рате Савев од Еколошкото Друштво Треска, се реализираше поетско читање на поезија од неговата книга „Подземна тишина“ во која може да се прочитаат творби за пештерите Пешна, Пурало, Горна Слатинска итн.

На работилницата и теренската посета учествуваа 19 учесници од:

 • Еколошко Друштво Треска
 • ИД Урсус спелеос
 • Дирекција за заштита и спасување – подрачно одделение за заштита и спасување Македонски Брод
 • ЈП Национални шуми подружница Сандански – Македонски Брод
 • Национален парк Галичица
 • Еко Свест
 • ООУ Св.Климент Охридски Македонски Брод
 • СОУ Св.Наум Охридски Македонски Брод
 • ОВР Македонски Брод
 • Министерство за правда – Подрачно одделение за бесплатна правна помош – Македонски Брод
 • ТППЕ Македонски Брод
 • Приватен сектор и локално население

Голема благодарност до сите учесници како и до претставниците на Националниот парк Галичица и Еко Свест кои споделија искуства во делот на еколошката едукација.

Повеќе фотографии на следниот линк: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=UrsusSpeleos&set=a.10166690546605074

Активноста е реализирана во рамките на проектот Заштитени подрачја за природата и луѓето, имплементиран од WWF Adria со поддршка на СИДА, Шведската агенција за развој и соработка

Содржината и ставовите изразени тука се на авторите и не ги отсликуваат ставовите на СИДА

#ursusspeleos #slatinskiizvor #wwfadria #ekosvest #nature #урсусспелеос #слатинскиизвор #пожари #превенција

Дали знаете дека? (Објава бр.12)

Со денешната објава ја затвораме 3 месечната онлајн кампања за превенција и заштита од шумските пожари!

По завршување на кампањата, сите едукативни материјали ќе може да ги најдете на нашата веб страна во делот на https://ursusspeleos.org.mk/za-nas/publikacii-i-dokumenti/

За крај, сакаме да посочиме дека:

 • Да ја заштитиме природата!
 • Правото на чиста и здрава животна средина е основно човеково право!

Активноста е реализирана во рамките на проектот Заштитени подрачја за природата и луѓето, имплементиран од WWF Adria со поддршка на СИДА, Шведската агенција за развој и соработка

Содржината и ставовите изразени тука се на авторите и не ги отсликуваат ставовите на СИДА

Eko-svestWWF Adria

#ursusspeleos#slatinskiizvor#wwfadria#ekosvest#nature#урсусспелеос#слатинскиизвор#пожари#превенција