Учество на работилница: „Нелегална сеча на шумите во Македонија“

Истражувачкото друштво „Урсус спелеос“ заедно со Истражувачко здружение на студенти географи “Природник” – EGEA Skopje на ден 17.10.2022 година (понеделник), имаа можност да учествуваат на интерактивна работилница на тема: „Нелегална сеча на шумите во Македонија“.

Настанот беше организиран од страна на Американската амбасада во Македонија (U.S. Embassy / Амбасада на САД), односно едукативниот центар American Corner Skopje.

За време на работилницата, учесниците имаа можност да дискутираат со експерти од областа на шумарството, еколошката криминалистика, Меѓународната заштита на животната средина, како и со американскиот експерт Пол Хаф (Paul Huff), од шумската служба на САД.

Се разменуваа различни ставови и мислења за заштита на шумите од нелегална сеча, превенција од подметнати пожари, кражба на дрва и сл.

Оваа прилика ја користиме да искажеме благодарност до нашите пријатели и соработници од Истражувачко здружение на студенти географи “Природник” – EGEA Skopje, како и учеството на студентите студентите географи Евгенија Калајџиева и Никола Трајковски на настанот!

Учество на онлајн работилница: Oдбележување на Светскиот ден на геодиверзитетот

Претставниците на Истражувачкото друштво „Урсус спелеос“ во текот на денешниот ден (12.10.2022 година, среда) имаа можност да учествуваат на работилница за одбележување на Светскиот ден на геодиверзитетот.

Работилницата беше организирана од страна на МЕД/MES, Македонско Географско Друштво и Истражувачко здружение на студенти географи “Природник” – EGEA Skopje а реализирана од страна на домашни и странски предавачи.

За време на работилницата, учесниците (претставници од институции, невладини организации, студенти итн.) имаа можност да слушнат нешто повеќе за геодиверзитетот и геонаследството во Македонија, Србија, Хрватска а воедно имаа можност и да дискутираат за пештерите, како значаен дел од геодиверзитетот.

Учество на дебата и презентација „Патоказот за заштита на природата“ организирано од страна на Еко Свест

Учество на дебата и презентација „Патоказот за заштита на природата“ организирано од страна на Еко Свест

Во текот на денешниот ден, 27.09.2022 година во Холидеј Ин, се одржа презентација и дебата насловена „Патоказот за заштита на природата“ организирана од страна на Eko-svest, за Патоказот во кој се утврдени приоритетните области и активности за зачувување на биолошката и пределската разновидност. На настанот учествуваше нашиот член Berker Samet.

Патоказот е изработен во рамки на проектот „Заштитени подрачја за природата и луѓето II, кој Еко-свест го спроведува во соработка со WWF Adria, a финансиски е поддржан од Владата на Шведска.

Финална работилница од проектот Развој на едукативни ресурси за заштита на пештерите и лилјаците во Националниот парк Галичица

Финализирање на проектот Развој на едукативни ресурси за заштита на пештерите и лилјаците во Националниот парк Галичица, поддржан од PONT/CEPF!

На 27.06.2022 година, во просториите на Црвен крст Охрид, се реализираше финалната работилница во рамките на проектот „Развој на едукативни ресурси за заштита на пештерите и лилјаците во Националниот парк Галичица“, поддржан од PONT/CEPF. На истата присуствуваа претставници од сите партнерски организации, како и Националниот парк Галичица. Се работеше на евалуација на проектот, презентација на резултатите, а воедно се потпишаа/разменија и меморандуми за соработка помеѓу организациите и Националниот парк со цел обезбедување континуитет на едукативните активности.

Голема благодарност до сите вклучени!

Проектот е поддржан од:

Prespa Ohrid Nature Trust – PONTCEPF Mediterranean Basin Hotspot Program

#црвенкрстохрид#урсусспелеос#екологик#велоучилишта#националенпаркгаличица#pont#cepf#пештери#лилјаци

Eco – LogicЦрвен крст ОхридNational Park Galicica

Учество на Обука за јакнење на капацитетите на заинтересираните страни за Концептот на екосистемски услуги – Модул 3 и 4

Нашиот член Дарио Стојановски во периодот 01 до 03.06.2022 година, учествуваше на Модулот 3 и 4 од Обуката за јакнење на капацитетите на заинтересираните страни за Концептот на екосистемски услуги кои се одржаа во хотел Unique во Охрид а беше организирана од страна на Фармахем Скопје во рамки на Програмата за зачувување на природата во Македонија – излезна фаза.

За време на работилницата, од страна на искусни предаваи имаа можност да се запознаат со интегрираната проценка на екосистемските услуги, монетарно вреднување, анализа на бенефити на засегнати страни како и работа на студија на случај.

Министерство за животна средина / Ministria e Mjedisit Jetësor Дарио Стојановски

Фотографија Државен инспекторат за животна средина / Inspektorati Shtetëror i Mjedisit

#фармахем#екосистемскиуслуги#македонскоеколошкодруштво#урсусспелеос#слатинскиизвор#мжспп#животнасредина

Учество на Конференција „Преку соработка до заштита на природата“ – 31.05 до 03.06.2022 (Сараево, Босна и Херцеговина)

Во периодoт од 31.05 до 03.06.2022 година, повеќе од 150 учесници од целиот регион учествуваа на конференцијата „Преку соработка до заштита на природата“ која се одржува во Сараево, Босна и Херцеговина а беше организирана од страна на WWF Adria и Parks Dinarides

Учесници, поточно, управители на заштитените подрачја од регионот како и граѓански организации кои работат на заштита на природата имаа можност во неколку сесии да работат и разменуваат искуства и мислење на темите човечки права во заштитата на животната средина, Зелената агенда, градење на капацитети, зајакнување на соработката, вмрежување, а дополнително, пред крајот на конференцијата се одржаа и теренски посети на Бијамбаре (заштитено подрачје и комплекс на пештери) и Скакавац (заштитено подрачје и водопади).

На конференцијата која бешее организирана од Паркови Динариди и WWF Adria, како претставник на Истражувачкото друштво „Урсус спелеос“ кое е управител на заштитеното подрачје Споменик на природата „Слатински Извор“, учествуваше д-р Марјан Комненов,

Фотографија: Parks Dinarides

#wwfadria#sustainabledevelopment#greenagendа#slatinskiizvor ##ursusspeleos#parksdinarides#protectedareas#nature4people

Учество на Обука за јакнење на капацитетите на заинтересираните страни за Концептот на екосистемски услуги – Модул 2

Нашиот член Дарио Стојановски во периодот 27 до 28.04.2022 година, учествуваше на Модулот 2 од Обуката за јакнење на капацитетите на заинтересираните страни за Концептот на екосистемски услуги кој се одржа во хотел Бистра во Маврово а беше организирана од страна на Фармахем Скопје во рамки на Програмата за зачувување на природата во Македонија – излезна фаза.

За време на работилницата, од страна на домашни и меѓународни предавачи, учесниците имаа можност да се запознаат со проценката и картирањето на екосистемските услуги, примери од регионот, MAES а воедно ја посетија и пештерата Шаркова Дупка во рамки на Националниот парк Маврово.

Министерство за животна средина / Ministria e Mjedisit Jetësor

#фармахем#екосистемскиуслуги#македонскоеколошкодруштво#урсусспелеос#слатинскиизвор#мжспп#животнасредина

Почетна работилница со засегнати страни

Во текот на денешниот ден се реализираше почента (воведна) работилница за засегнати страни во рамки на активностите за Воспоставување на ефикасен механизам за одговор на пожари во Споменик на природата „Слатински Извор“. Овие активности се во рамките на проектот Заштитени подрачја за природата и луѓето, имплементиран од WWF Adria со поддршка на СИДА, Шведската агенција за развој и соработка.

На работилницата се реализираа следните презентации:

1. д-р Билјана Гичевски (ИД Урсус спелеос): Споменик на природата „Слатински Извор“

2. Александар Стојаноски (ИД Урсус спелеос): Проект Воспоставување на ефикасен механизам за одговор на пожари во Споменик на природата „Слатински Извор“

3. Ана Чоловиќ Лешоска (WWF Adria/Еко Свест): Проект Заштитени подрачја за природата и луѓето II 2019 – 2022 година

На почетната работилница учествуваа вкупно 21 учесник од следните институции и организации:

– Општина Македонски Брод

– Центар за управување со кризи

– Дирекција за заштита и спасување

– Министерство за внатрешни работи

– Територијална противпожарна единица Македонски Брод

– СОУ „Св.Наум Охридски“

– Државен инспекторат за животна средина

– Истражувачко друштво „Урсус спелеос“

– Еко Свест

– Еколошко Друштво Треска – Македонски Брод

Учесниците имаа можнсот да се запознаат со Споменикот на природата Слатински Извор, неговото значење и вредност а воедно и да се запознаат со какви активности ќе следат за заштита и превенција од шумски пожари. За време на дискусијата, учесниците имаа можност да споделат искуства и да предложат дополнителни активности меѓу кои и вклучување на останатите заштитени подрачја во споделување на искуства во справување со шумски пожари.

Eko-svestEkolosko Drustvo “Treska” – Makedonski Brod/ EД „Треска“ – Македонски БродЦентар за управување со кризиДирекција за заштита и спасување – Drejtoria për mbrojtje dhe shpëtimОпштина Македонски БродМинистерство за внатрешни работи / Мinistria e Punëve të BrendshmeДржавен инспекторат за животна средина / Inspektorati Shtetëror i Mjedisit

Следете не наскоро за нови активности!!!

#ursusspeleos#slatinskiizvor#wwfadria#ekosvest#nature#урсусспелеос#слатинскиизвор#пожари#превенција

Успешно реализиран тренинг за едукатори за заштита на пештери и лилјаци во Националниот парк Галичица!

Во текот на изминатиот викенд, во период од 15 до 17.04.2022 година, во Едукативниот тренинц центар Велестово на Црвен крст Охрид. се реализираше тренинг наменет за наставници, студенти како и заштитници на природата од National Park Galicica, Eco – Logic, Црвен крст Охрид, Eko-svest, Exploring Society “Ursus Speleos” //\\ Истражувачко Друштво “Урсус Спелеос”, Истражувачко друштво на студенти биолози-ИДСБ и Истражувачко здружение на студенти географи “Природник” – EGEA Skopje.

Тематскиот фокус на тренингот беше насочен кон градење на капацитети и вмрежување за заштита на пештерите и лилјаците во Националниот парк Галичица, а темите и предавањат беа реализирани од искусни предавачи и експерти од областа на карстологијата., биодиверзитетот. педагогијата и искуствено учење.

За време на тренингот се презентираа подготвените Модули за едукација за заштита на пештери и лилјаци за градинки и основни училишта, општи предавања за пештери и лилјаци и теренска посета не пештера како и игрите подготвени од Еко Логик.

Тренингот беше реализиран во рамки на проектот „Развој на едукативни ресурси за заштита на пештерите и лилјаците во Националниот парк Галичица” кој е финансиран од страна на Prespa Ohrid Nature Trust – PONT и CEPF Mediterranean Basin Hotspot Program

ИДУС беше претставуван од искусни тренери, спелеолози и учесници, насокор повеќе за секое предавање и тема!

Честитки до сите и очекувајте детален извештај, видео и фотографии наскоро!

#црвенкрстохрид#урсусспелеос#екологик#велоучилишта#националенпаркгаличица#pont#cepf#пештери#лилјаци

Учество на Обука за јакнење на капацитетите на заинтересираните страни за Концептот на екосистемски услуги – Модул 1

Нашиот член Дарио Стојановски во периодот 24 до 25.03.2022 година, учествуваше на Модулот 1 од Обуката за јакнење на капацитетите на заинтересираните страни за Концептот на екосистемски услуги кој се одржа во хотел Манастир, Берово а беше организирана од страна на Фармахем Скопје во рамки на Програмата за зачувување на природата во Македонија – излезна фаза.

За време на работилницата, од страна на предавачи од Фармахем, Македонското Еколошко Друштво и Министерството за животна средина и просторно планирање, учесниците имаа можност да се запознаат со програмата, концептот на екосистемските услуги, позначајни проекти и иницијативи за ЕСУ во Европа и светот како и законски одредби, стратегии и документи од аспект на екосистемските услуги.

Следниот модул ќе се реализира во месец април 2022 во Маврово.

МЕД/MESМинистерство за животна средина / Ministria e Mjedisit Jetësor

#фармахем#екосистемскиуслуги#македонскоеколошкодруштво#урсусспелеос#слатинскиизвор#мжспп#животнасредина